1. Tolkning

I dessa Villkor och bestämmelser, såvida inte sammanhanget kräver något annat, betyder “Konfidentiell information” information (i någon som helst form) som är konfidentiell för dig eller för oss och som antingen du yppar för oss eller som vi yppar för dig i samband med våra Tjänster.

Med “Immateriella rättigheter” menas alla rättigheter i eller till något som helst patent, copyright, databasrättighet, registrerad design, designrättighet, versionsmodell, handelsnamn, varumärkesnamn, servicemärke, firmanamn, företagsnamn, know-how eller Konfidentiell information och alla övriga rättigheter med avseende på all industriell eller intellektuell egendom, oavsett om den går att registrera eller inte och inklusive alla rättigheter att ansöka om alla sådana rättigheter.

Med “Order” menas en beställning av Tjänsterna som du gör ibland.

Med “Originalverk” menas de dokument, filer, material och arbeten som du tillhandahåller för att Tjänsterna ska kunna utföras.

Med “Tjänster” menas alla språktjänster som vi utför för din räkning.

Med “Villkor och bestämmelser” menas dessa standardvillkor och bestämmelser enligt beskrivning nedan.

Med “Översättningsverk” menas de dokument, filer, material och verk som har översatts och framställts från Originalverken i enlighet med dina instruktioner och som vi har överlämnat till dig.

Med “vi, oss, vår” menas Translate Plus Limited (organisationsnummer 6674541) vars registrerade kontor finns på 1st Floor, 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London, W12 7FR, Storbritannien och som handlar under namnet translate plus.

Med “dig, du” menas det företag, firma, organ eller person till vilken vi tillhandahåller Tjänsterna och/eller Verksprodukterna.

I dessa Villkor och bestämmelser, såvida inte sammanhanget kräver något annat:

1,1.  Klausulrubrikerna är endast till som referenser och ska inte påverka konstruktionen eller tolkningen av dessa Villkor och bestämmelser.

1,2.  Referenser till “dokument”, “register”, “böcker” och “data” ska inkludera information som finns i datorprogram och hårddiskar och register eller annan maskinläslig form eller register som förvaras i oläslig form men som kan framställas i läslig form.

1,3.  Ordet “inklusive” ska förstås som “inklusive utan begränsning” och ordet “inkluderar” ska förstås som “inkluderar utan begränsning”.

1,4.  Ord av teknisk natur ska konstrueras i enlighet med allmänt handelsbruk inom datorbranschen i England.

1,5.  I händelse av konflikt mellan några delar av detta Kontrakt, ska dokumenten som utgör avtalet mellan parterna prioriteras enligt följande ordning:

1.5.1.  Avtal om servicenivå (om sådant finns) som ingåtts mellan parterna.

1.5.2.  Dessa Villkor och bestämmelser.

2. Allmänt

2,1.  Offerter är inte bindande för oss och ett kontrakt (“Kontrakt”) börjar endast gälla när vi utfärdar en skriftlig bekräftelse av din Order eller (om det inträffar tidigare) när vi överlämnar Översättningsverken till dig.

2,2.  Kontraktet är underställt dessa Villkor och bestämmelser. Alla villkor och bestämmelser som finns med på eller hänvisas till i Ordern eller som på annat sätt stipuleras av dig, gäller inte. Alla ändringar av Kontraktet måste bekräftas skriftligt av oss.

2,3.  Våra skriftliga offerter ges på basis av att offertvillkoren förblir öppna för orderplacering i 30 dagar från offertdatumet.

2,4.  Offerter ges på basis av din beskrivning av källmaterialet, syftet med översättningen och eventuella övriga instruktioner. Sådana offerter kan när som helst ändras om, enligt vår bedömning, beskrivningen av källmaterialen är materiellt ofullständiga eller felaktiga.

2,5.  Den information som tillhandahålls i våra broschyrer, kataloger eller övrigt publicerat material är en allmän beskrivning och ingår inte i Kontraktet.

2,6.  Dessa Villkor och bestämmelser gäller för alla Tjänster som tillhandahålls till dig, såvida inget annat avtalats skriftligt mellan parterna.

3.    Pris och betalning

3,1.  Såvida inget annat anges är priserna i pund sterling och exklusive moms och andra skatter eller avgifter. Vi kommer att fakturera dig för alla tillämpliga skatter och kostnader som vi är skyldiga att inhämta. Du är skyldig att betala eventuella straffavgifter eller räntor för sådana skatter som ska betalas av oss till följd av att du har varit sen med att betala in sådana skatter.

3,2.  Priset inkluderar överföring till den adress som anges i vår offert eller orderbekräftelse.

3,3.  Offerter i annan valuta än pund sterling är baserade på den aktuella växelkursen vid tiden för offertens upprättande och priset kan, såvida inget annat anges, komma att justeras uppåt eller nedåt om växlingskursen har ändrats fram till faktureringsdatumet.

3,4.  Betalning ska erläggas inom 30 dagar från faktureringsdatumet. Alla betalningar ska göras utan avdrag eller avräkning

3,5.  Underlåtelse att betala en faktura enligt föregående villkor eller andra villkor som specificerats i Kontraktet berättigar oss att ställa in vidare arbete med både samma order och eventuell annan order från dig utan att detta ska påverka någon annan rättighet som vi kan tänkas ha.

3,6.  Vi förbehåller oss rätten att ta ut ränta vid försenad betalning. Sådan ränta kommer att beräknas per dag på det utestående beloppet med fyra procent över den publicerade grundavgiften från HSBC Bank plc.

4.    Leverans

4,1.  Datumen för leverans av Översättningsverken eller datumen för utförandet av Tjänsterna är endast ungefärliga och tiden är, såvida vi inte uttryckligen godkänt något annat, inte avgörande för leveransen eller resultatet och ingen försening berättar dig att neka någon leverans eller resultat eller att ogiltigförklara Kontraktet.

4,2.  Vi är inte under några som helst omständigheter ansvariga för följderna av eventuell försening av leverans eller resultat eller misslyckande att leverera eller prestera resultat om förseningens varaktighet inte är väsentlig eller om förseningen eller misslyckandet beror på sen leverans eller resultat eller utebliven leverans eller resultat från leverantörer eller underleverantörer, brist på arbetskraft, oförutsedda händelser, brand, otjänligt väder eller extraordinära väderleksförhållanden, strejk, fientligheter, beslut eller ingripande av myndigheter (oavsett om detta stöds av lagen eller inte) eller någon som helst annan orsak som ligger utom vår kontroll eller som är av en oförutsedd eller extraordinär natur.

4,3.  Postning eller leverans till en förmedlingstjänst (inklusive post, fax, e-post) för överföring till dig ska, för uppfyllelse av åtagandena i Kontraktet, likställas med leverans till dig. Risken för Översättningsverken övergår till dig vid leverans.

5.    Vårt ansvar och vår ansvarsskyldighet

5,1.  Tjänsterna ska utföras med rimlig färdighet och omsorg i enlighet med branschstandarderna.

5,2.  Vi ska använda all rimlig färdighet och omsorg i valet av översättare, tolkar och annan personal som anlitas för att framställa Översättningsverken och utföra Tjänsterna.

5,3.  Inga villkor, bestämmelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller antydda, gällande kvaliteten eller ändamålsenligheten för Tjänsterna eller Översättningsverken ska införlivas såvida inte detta uttryckligen anges i detta Kontrakt.

5,4.  Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga gentemot dig för oavsiktlig eller försumlig feltolkning i kraft av något påstående som har gjorts av eller å våra vägnar före Kontraktet, vare sig muntligt eller skriftligt, och du äger inte rätt att ogiltigförklara Kontraktet på grund av sådan feltolkning.

5,5.  Vi garanterar inte att Översättningsverken kommer att uppfylla dina specifika krav och, såvida inget annat har avtalats, garanterar vi inte att användningen av eventuella Översättningsverk som vi har skickat till dig kommer att ske utan avbrott eller fel. Dessutom garanterar vi inte och gör inga utfästelser rörande användningen av Översättningsverken när det gäller deras exakthet, korrekthet, tillförlitlighet eller annat.

5,6.  Du är införstådd med att alla Originalverk och Översättningsverk som skickats från och till dig via Internet inte kan garanteras vara fria från risken för uppsnappande även om de har överförts i krypterad form och att vi inte har någon ansvarsskyldighet för förlust, förstörelse eller uppsnappande av något som helst Originalverk eller Översättningsverk.

5,7.  Med undantag för dödsfall eller personskada som uppstått på grund av vår försumlighet och enligt klausul 5.8, är vår ansvarsskyldighet gentemot dig när det gäller tillhandahållande av Tjänster och/eller Översättningsverk begränsad enligt följande:

5.7.1.  Vi är inte ansvarsskyldiga för förlust av intäkt, affärer, kontrakt, vinster, skada på ditt anseende eller goodwill, förväntade besparingar och/eller någon som helst annan indirekt eller följaktig förlust eller skada.

5.7.2.  Hela vår ansvarsskyldighet gentemot dig enligt vilket som helst Kontrakt, inklusive men inte begränsat till Tjänster och Översättningsverk, kan inte överstiga det pris du har betalt oss enligt det Kontrakt som skadeståndskravet faller under.

5,8.  Du måste underrätta oss inom loppet av 30 dagar efter leverans av Översättningsverk om eventuella skadeståndsanspråk som uppkommit genom tillhandahållet av Tjänster och/eller Översättningsverk (“Skadeståndsanspråk”), tillsammans med fullständiga uppgifter för eventuellt Skadeståndsanspråk. Under inga som helst omständigheter är vi ansvarsskyldiga gentemot dig om du underlåter att underrätta oss om eventuellt Skadeståndsanspråk inom en rimlig tid efter leverans av Översättningsverk.

6.    Ditt ansvar och din ansvarsskyldighet

6,1.  Du garanterar, utfäster och ser till att de material som skickas av dig inte innehåller något av obscen, hädisk eller smädlig natur och att det inte (direkt eller indirekt) inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter.

6,2.  Såvida inget annat har avtalats av oss, får du (vilket gällande denna klausul inkluderar alla eventuella företag som är associerade med dig) inte, under en period av ett år efter Kontraktets upphörande, vare sig direkt eller indirekt, för egen räkning eller för någon annan person, firma eller företag, uppvakta, anlita, försöka locka bort från oss eller använda tjänsterna från en översättare eller tolk som har tillhandahållit Tjänster och/eller Översättningsverk till dig i enlighet med vårt Kontrakt (“Översättare”). I händelse av brott mot denna klausul, går du med på att betala oss ett belopp som motsvarar den totala ersättning som vi betalt ut till Översättaren under året som omedelbart föregår det datum då du anlitade Översättaren eller använde dig av dennes tjänster.

6,3.  Du går med på att, på begäran, gottgöra oss (vilket under denna klausul inkluderar våra medarbetare, agenter och underleverantörer) och att hålla oss skadeslösa från alla förluster, skador, personskador, kostnader och utgifter av alla de slag som åsamkats oss i den utsträckning som detta har orsakats av eller är relaterat till:

6.3.1.  Vår användning eller innehav av något av de Originalverk som tillhandahållits av dig i relation till tillhandahållandet av Tjänsterna, inklusive brott mot några som helst Immateriella rättigheter tillhörande tredje part i eller till sådana Originalverk eller material.

6.3.2.  All vår behandling av data (i vilket fall “behandling” och “data” har den innebörd som anges i avsnitt 1(1) i Dataskyddslagen 1998) i tillhandahållandet av våra Tjänster enligt klausul 9 nedan.

6.3.3.  Alla brott mot garantin av dig enligt klausul 6.

6.3.4.  Alla andra brott av dig mot dessa Villkor och bestämmelser.

6,4.  Om du fordrar att vi ska tillhandahålla Tjänsterna i din anläggning måste du:

6.4.1.  Tilldela medarbetare med lämpliga färdigheter och erfarenheter som kan ansvara för våra aktiviteter.

6.4.2.  Tilldela sådan åtkomst till anläggningar, tolkningssystem och andra faciliteter som vi rimligtvis kan kräva,

6.4.3.  Tillhandahålla sådan information som vi kan behöva för att utföra Tjänsterna och säkerställa att all sådan information är korrekt och exakt.

6.4.4.  Säkerställa att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder är på plats i din anläggning.

6,5.  Vi är berättigade att fakturera dig för eventuella tillkommande kostnader och utgifter som kan åsamkas oss till följd av farliga förhållanden eller material som finns i din anläggning.

6,6.  Vi är inte skyldiga att fortsätta att tillhandahålla Tjänsterna när vi, enligt eget godtycke, anser att detta är ett brott mot den garanti som du utfäst enligt klausul 6, om det innebär en olaglig handling eller en säkerhetsrisk.

7.    Immateriell äganderätt

7,1.  Alla immateriella äganderättigheter (inklusive men inte begränsat till copyright) i Originalverk och Översättningsverk ska tillkomma dig (eller dina licensinnehavare) men, för att undvika alla oklarheter, beviljar du härmed oss (och våra underleverantörer) en licens för att lagra och använda Originalverk och Översättningsverk under gällande Kontraktstid och i syfte att tillhandahålla Tjänsterna till dig.

8.    Konfidentialitet

8,1.  Enligt klausul 8.3 och (för vår del) med undantag för vad som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, får ingen part använda något av den andre partens Konfidentiella information.

8,2.  Enligt klausul 8.3 får ingen av parterna yppa något av den andre partens Konfidentiella information till någon annan.

8,3.  Endera parten får yppa den andra partens Konfidentiella information när:

8.3.1.  Detta krävs enligt lagen eller av någon myndighet, under förutsättning att den part som är skyldig att yppa den Konfidentiella informationen, i de fall det är genomförbart och legitimt att göra detta:

8.3.1,1.  Genast meddelar ägaren om sådana eventuella krav; och

8.3.1,2.  Samarbetar med ägaren gällande det sätt, omfattning och tidsramar för ett sådant yppande eller eventuell åtgärd som ägaren kan tänkas vidta för att bestrida giltigheten i ett sådant krav.

8.3.2.  För dess (eller något av dess associerade företags) personal, underleverantörs personal eller någon som helst person vars arbetsuppgifter kräver ett sådant yppande, under förutsättning att den part som gör ett sådant yppande säkerställer att varje person för vilken ett sådant yppande görs:

8.3.2,1.  Är upplyst om konfidentialitetsskyldigheterna enligt dessa Villkor och bestämmelser; och

8.3.2,2.  Efterlever dessa åtaganden som om de var bundna av dem.

8,4.  Konfidentialitetsskyldigheten i denna klausul 8 gäller även efter avslutat Kontrakt, oavsett hur Kontraktet avslutades.

9.    Dataskydd

9,1. Varje part ska säkerställa att dess genomförande av dess skyldigheter enligt dessa Villkor och bestämmelser alltid efterlever EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

9,2. Enligt denna lagstiftning behöver vi ditt individuella samtycke till att vi får spara personuppgifter för att kunna lägga till dig i vår databas.

9,3. Vi bekräftar att dina data och personuppgifter endast är åtkomliga inom translate plus och Prodigious (vårt moderbolag) och att uppgifterna inte delas med tredje part.

9,4. Vi tillkännager härmed att om vi är tvungna att behandla data för att kunna tillhandahålla Tjänsterna så gör vi detta endast i enlighet med dina instruktioner.

10.  Avslutande

10,1.  Om du i efterhand annullerar, minskar omfattningen av eller begränsar (genom en åtgärd eller en försummelse från dig eller en tredje part som du förlitar dig på) Kontraktet, ska hela den avtalade summan för Kontraktet ändå betalas, såvida inget annat har avtalats i förväg. Eventuella Originalverk som har tillhandahållits oss och Översättningsverk som har slutförts av oss enligt Kontraktet, ska göras tillgängliga för dig när Kontraktet avslutas.

10,2.  Vi äger rätt att genast avsluta Kontraktet genom att skriftligt underrätta dig om:

10.2.1.  Du begår ett allvarligt kontraktsbrott och om du, om ett sådant kontraktsbrott kan gottgöras, underlåter att gottgöra detta inom sju dagar efter mottagande av ett skriftligt meddelande som specificerar kontraktsbrottet och den gottgörelse som krävs.

10.2.2.  Du frivilligt ingår ett avtal med dina borgenärer eller (som individ eller firma) blir bankrutt eller (som företag) underställs ett myndighetsbeslut eller likvideras, eller om en pantinnehavare övertar ägandet eller om en mottagare utses att ta över din egendom eller dina tillgångar, eller om du avbryter eller hotar att avbryta din verksamhet, eller om en motsvarande eller analog händelse inträffar i någon annan jurisdiktion.

10,3.  Eventuell avslutning av Kontraktet ska inte stå i vägen för några rättigheter eller gottgörelser som kan ha tillfallit endera parten.

11.  Lösning av tvister

11,1.  Om det skulle uppstå någon tvist mellan parterna gällande översättning eller likartade tjänster som har tillhandahållits av oss, ska en sådan tvist på begäran av endera parten hänvisas till en person som avtalats av båda parterna eller (om inget avtalats, efter ett sjudagars varsel från endera parten) till en person som utsetts på endera partens begäran av den sittande ordföranden för Institute of Translation and Interpreting.

11,2.  En sådan person ska utses för att agera expert och inte som en skiljeman och denna persons utlåtande ska vara slutgiltigt och bindande.

11,3.  Kostnaden för en sådan expert ska fördelas jämnt mellan parterna, såvida inte experten anger något annat.

12.  Diverse

12,1.  Ingen av parterna ska vara ansvarsskyldig gentemot den andra för någon som helst försening, eller undlåtelse att, utföra sina skyldigheter enligt Kontraktet om detta ligger utom rimlig kontroll inklusive oförutsedda händelser, myndighetsåtgärder, krig, brand, översvämning, explosion eller upplopp.

12,2.  Vi är fria att anlita vilken person, firma eller företag som helst som vår underleverantör för att utföra delar av eller alla våra skyldigheter och vi kan tilldela delar av eller alla våra rättigheter och skyldigheter enligt Kontraktet.

12,3.  Alla meddelanden eller annan kommunikation som görs under dessa förhållanden måste göras skriftligt och kan levereras med förbetalda 1:a-klassbrev, fax eller e-post. Eventuella meddelanden eller dokument ska anses vara giltiga: om mottagna, vid tiden för leverans; om postade, 48 timmar efter postning; och om skickade med fax eller e-post, vid tiden för skickandet.

12,4.  Ingen undantagsklausul från oss gällande avtalsbrott mot Kontraktet av dig ska betraktas som en undantagsklausul för något efterföljande avtalsbrott mot samma eller någon annan bestämmelse.

12,5.  Om någon paragraf i dessa Villkor och bestämmelser är eller blir ogiltig eller ogenomförbar, kommer den att skiljas från resten av Villkoren och bestämmelserna så att den är ogiltig i den utsträckning den är ogiltig eller ogenomförbar men inga andra bestämmelser i dessa Villkor och bestämmelser ska anses vara ogiltiga, ogenomförbara eller påverkas på något annat sätt.

12,6.  En person som inte är en part i detta avtal äger ingen rätt att enligt Kontraktet (Tredjepartslagen 1999) genomdriva någon del av detta avtal. Denna klausul påverkar inte någon rättighet eller gottgörelse för någon person som finns eller är tillgänglig på annat sätt än enligt Tredjepartslagen.

12,7.  Kontraktet (och eventuella rättsprocesser enligt vilka en part kan få rätt att samarbeta med den andra som tredje part) ska i alla avseenden regleras och utformas enligt engelsk lag och parterna godkänner härmed den icke-exklusiva jurisdiktionen hos engelska domstolar.

Mondelez International Logo
Ryan Air Logo
General Electric Logo
Eurail Logo
Crown Commercial Service Logo
EON Logo

Från bloggen

pen icon

translate plus rankas bland globala topp-3-språktjänsteleverantörer för lokalisering av multimedia och transkreation

Det oberoende marknadsundersökningsföretaget CSA Research lyfter fram translate plus som en global ledare inom branschen för tjänster för lokalisering av multimedia och transkreation. Vi är glada över att kunna meddela...

Read full article

Så här säger våra klienter

quote
"Tack till er och ert team för ert utmärkta arbete och snabba leverans."

John Harrison, chef inom Road Marketing

The Met Office

Så här säger våra klienter

quote
""Levererar alltid som avtalat. Jag uppskattar verkligen att ni gör ett bra jobb även med korta leveranstider.""

Anne-Li Osnes

JM