1.  Fortolkning

I nærværende betingelser og vilkår betyder ‘Fortrolige oplysninger’ - medmindre situationen kræver andet - oplysninger (i en hvilken som helst form), som er fortrolige for enten dig eller os, og som du meddeler os eller vi meddeler dig i forbindelse med vores tjenester.

‘Intellektuelle ejendomsrettigheder’ er rettigheder til patenter, ophavsret, databaserettigheder, registrerede design, designrettigheder, brugsmodeller, varemærker, handelsbetegnelser, servicemærker, firmanavne, forretningsnavne, know how eller fortrolige oplysninger og andre rettigheder med hensyn til andre industrielle eller intellektuelle rettigheder, uanset om disse kan registreres eller ej og indbefattet alle rettigheder til at ansøge om sådanne rettigheder.

‘Bestilling’ betyder bestilling af tjenester, der leveres af dig.

‘Originale værker’ betyder dokumenter, filer, materialer og arbejder, der leveres af dig med henblik på at udføre tjenesterne.

‘Tjenester’ betyder alle sprogtjenester, der udføres af os for dig.

‘Betingelser og vilkår’ er de standardbetingelser og -vilkår, der er angivet nedenfor.

‘Oversættelsesarbejder’ betyder dokumenter, filer, materialer og arbejde, der er oversat og produceret ud fra de originale værker i overensstemmelse med dine instruktioner og leveret til dig af os.

‘Vi, os, vores’ henviser til Translate Plus Limited (selskabsnummer 6674541), hvis hjemsted er 1. sal, 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London, W12 7FR, UK, og som driver forretning under navnet translate plus.

‘Du, dig, din/dit/dine’ henviser til virksomheden, firmaet, organet eller personen, som vi leverer tjenesterne og/eller arbejdsprodukterne til.

I disse betingelser og vilkår gælder følgende, medmindre situationen kræver andet:

1.1. Paragrafoverskrifterne tjener kun til henvisning og påvirker ikke udformningen eller fortolkningen af disse betingelser og vilkår.

1.2. Henvisninger til ‘dokumenter’, ‘optegnelser’, ‘bøger’ og ‘data’ indbefatter oplysninger, der er indeholdt i computerprogrammer og diske og optegnelser eller anden maskinlæsbar form eller optegnelser, der ikke er opbevaret i læselig form men kan produceres i læselig form.

1.3. Ordet ‘indbefattende’ betyder ‘indbefattende uden begrænsning, og ordet ‘indbefatter’ betyder ‘indbefatter uden begrænsning’.

1.4. Tekniske begreber skal anvendes i overensstemmelse med den generelle brug i computerindustrien i England.

1.5. Hvis der opstår en konflikt mellem parter i denne kontrakt, skal dokumenterne, der udgør aftalen mellem parterne, prioriteres i følgende rækkefølge:

1.5.1. Serviceniveauaftalen (hvis relevant), der er indgået mellem parterne.

1.5.2. Nærværende betingelser og vilkår

 

2. Generelt

2.1. Tilbud er ikke bindende for os, og en kontrakt (‘Kontrakt’) opstår først, når vi udsteder en skriftlig bekræftelse af din bestilling, eller (hvis tidligere) når vi afleverer oversættelsesarbejdet til dig.

2.2. Kontrakten vil være underkastet nærværende betingelser og vilkår. Alle betingelser og vilkår, der forekommer eller henvises til i bestillingen eller på anden måde er fastsat af dig, har ingen virkning. Enhver ændring af kontrakten skal bekræftes skriftligt af os.

2.3. Ved vores skriftlige tilbud gælder de tilbudte betingelser i 30 dage fra tilbudsdatoen. I denne periode kan der afgives bestillinger.

2.4. Tilbud gives på baggrund af din beskrivelse af udgangsmaterialet, formålet med oversættelsen og eventuelle andre anvisninger. Sådanne tilbud kan til enhver tid blive ændret, hvis beskrivelsen af udgangsmaterialerne efter vores mening er utilstrækkelig eller unøjagtig.

2.5. Oplysninger, der gives i vores brochurer, kataloger eller andet offentliggjort materiale er blot en generel beskrivelse og udgør ikke en del af kontrakten.

2.6. Nærværende betingelser og vilkår gælder alle tjenester, der leveres til dig, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

3. Pris og betaling

3.1. Medmindre andet er aftalt, er priserne i pund sterling og uden moms eller andre skatter eller afgifter. Vi fakturerer dig for alle vedkommende afgifter og udgifter, som vi er forpligtet til at kræve. Du er forpligtet til at betale strafgebyrer eller renter af afgifter, som vi skal betale på grund af din forsinkede betaling af sådanne afgifter.

3.2. Prisen indbefatter forsendelse til adressen, der er angivet i vores tilbud eller ordrebekræftelsen.

3.3. Tilbud i andre valutaer end pund sterling er baseret på vekselkursen på tidspunktet for tilbuddet, og medmindre andet er angivet, kan prisen blive justeret op eller ned, hvis vekselkursen divergerer på faktureringsdatoen.

3.4. Betaling skal ske inden for 30 dage fra faktureringsdatoen. Alle betalinger skal udføres uden fratræk eller modregning.

3.5. Hvis ikke fakturaen betales i henhold til overstående betingelser eller betingelserne, der er angivet i kontrakten, er vi berettiget til at udsætte yderligere arbejde både inden for samme bestilling eller andre bestillinger fra dig, uden at andre af vores rettigheder er berørt heraf.

3.6. Vi forbeholder os ret til at opkræve renter for forsinkede betalinger, der beregnes dagligt på baggrund af det udestående beløb med en rentesats på 4 procent over den offentliggjorte basisrente i HSBC Bank plc.

 

4. Levering

4.1. Datoer for levering af oversættelsesarbejdet eller datoen for udførelsen af tjenesterne er kun omtrentlige, og medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem os, er tidspunktet ikke afgørende for leveringen eller ydelsen, og en eventuel forsinkelse berettiger dig ikke til at afvise nogen levering eller ydelse eller træde tilbage fra kontrakten.

4.2. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for følger af eventuelle forsinkelser af en levering eller ydelse eller manglende levering eller ydelse, hvis varigheden af forsinkelsen ikke er væsentlig, eller hvis forsinkelsen eller forsømmelsen skyldes forsinket levering eller ydelse eller manglende levering eller ydelse hos leverandører eller underleverandører, mangel på arbejdskraft, force majeure, brand, barske eller usædvanlige vejrforhold, faglige aktioner, krigshandlinger, lovmæssige forskrifter eller indgreb (med eller uden retsvirkning) eller andre årsager, uden for vores kontrol eller af uventet eller usædvanlig art.

4.3. Forsendelse eller levering til en sendetjeneste (herunder post, fax, e-mail) med henblik på overdragelse til dig svarer i henhold til kontrakten til levering til dig. Risici i oversættelsesarbejdet overdrages til dig ved levering.

 

5. Vores ansvar og forpligtelser

5.1. Vores tjenester skal udføres med rimelig professionel omhu i overensstemmelse med branchens standarder.

5.2. Vi skal anvende al rimelig professionel omhu ved udvælgelse af oversættere, tolke og andet personale, der får til opgave at producere oversættelser og udføre de pågældende tjenester.

5.3. Ingen betingelser, vilkår eller garantier, udtrykkeligt eller underforstået, vedrørende kvaliteten eller anvendeligheden af tjenesteydelserne eller oversættelsesarbejdet skal inddrages, medmindre de udtrykkeligt er fastlagt i denne kontrakt.

5.4. Vi påtager os intet ansvar over for dig for uskyldige eller uagtsomme fejlagtige udtalelser i form af udsagn, der er ytret af eller på vegne af os inden kontraktindgåelsen, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, og du er ikke berettiget til at annullere kontrakten på grund af sådanne fejlagtige udtalelser.

5.5. Vi garanterer ikke, at oversættelsesarbejdet opfylder dine specifikke krav, og vi garanterer ikke, medmindre andet er aftalt, at arbejdsprocessen bag oversættelsesarbejdet, der leveres til dig, er uden afbrydelser eller fejlfri. Derudover garanterer vi ikke og påtager os intet ansvar for oversættelsernes nøjagtighed, korrekthed, pålidelighed m.m. i forbindelse med brugen af dem.

5.6. Du anerkender, at der er risiko for, at originale værker og oversatte tekster, der sendes af og til dig via internettet, kan blive opfanget, selv hvis de sendes i krypteret form, og at vi ikke er ansvarlige for tab, forfalskning eller opfangning af originale værker eller oversættelser.

5.7. Med undtagelse af dødsfald eller personskader, der skyldes vores uagtsomhed og er underlagt paragraf 5.8, er vores ansvar over for dig med hensyn til levering af tjenester og/eller oversættelsesarbejde begrænset som følger:

5.7.1. Vi er ikke ansvarlige for mistet profit, forretning, kontrakter, indtægt, skade på dit omdømme eller goodwill, forventede besparelser eller et hvilken som helst andet indirekte eller direkte tab eller skade.

5.7.2. Vores samlede ansvar over for dig i en hvilken som helst kontrakt, herunder, men ikke begrænset til, tjenester og oversættelsesarbejde skal ikke overskride prisen, du skal betale til os i henhold til kontrakten, som kravet henføres til.

5.8. Du skal inden for 30 dage efter leveringen af oversættelsesarbejdet meddele os ethvert krav, der fremsættes på baggrund af leveringen af tjenesterne og/eller oversættelsesarbejdet (’Krav’) sammen med en fyldestgørende beskrivelse af kravet. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig, hvis du ikke meddeler os kravet inden for en rimelig tid efter leveringen af oversættelsesarbejdet.

 

6. Dit ansvar og forpligtelser

6.1. Du garanterer, er ansvarlig for og lover, at materialerne, du sender, ikke har obskønt, blasfemisk eller injurierende indhold og ikke (direkte eller indirekte) krænker den intellektuelle ejendomsret hos nogen tredjeparter.

6.2. Medmindre vi har aftalt andet, må du (hvilket med hensyn til denne paragraf indbefatter alle dine tilknyttede virksomheder) ikke, i en periode på ét år efter kontraktindgåelse, hverken direkte eller indirekte, til dit eget formål eller for en anden person, firma eller virksomhed, forsøge at gøre brug af arbejde fra en oversætter eller tolk, der gennem os har leveret tjenesterne og/eller oversættelsesarbejdet til dig i forbindelse med kontrakten (‘Oversætter’). Hvis du tilsidesætter denne paragraf, indvilliger du i at betale os et beløb svarende til det samlede vederlag, som vi betaler til oversætteren i året op til datoen, på hvilken du ansatte oversætteren eller gjorde brug af hans arbejde.

6.3. Du indvilliger i på forlangende at holde os skadesløse (hvilket i henhold til denne paragraf indbefatter vores ansatte, repræsentanter og underleverandører) for alle tab, skader, kvæstelser, omkostninger og udgifter af en hvilken som helst art, der er påført os, i den udstrækning disse er forårsaget af eller relateret til:

6.3.1. vores anvendelse eller ejerskab af de originale værker eller materialer, der er overdraget af dig i forbindelse med leveringen af tjenesterne, herunder brud på intellektuelle ejendomsrettigheder hos tredjeparter med hensyn til sådanne originalværker eller -materialer.

6.3.2. vores behandling af oplysninger (idet ‘behandling’ og ‘oplysninger’ har betydningen, der er defineret i afsnit 1(1) i Loven om databeskyttelse 1998) i forbindelse med leveringen af vores tjenester som forudsat i paragraf 9 nedenfor.

6.3.3. ethvert brud på garantien, der gives af dig i denne paragraf 6.

6.3.4. et hvilket som helst andet brud på disse betingelser og vilkår fra din side.

6.4. Hvis du kræver, at vi leverer tjenesterne på dine lokaliteter, skal du:

6.4.1. udpege medarbejdere med passende evner og erfaring som ansvarlige for vores aktiviteter.

6.4.2. give adgang til lokaliteter, tolkesystemer og andre anlæg, der med rimelighed kræves af os.

6.4.3. tilvejebringe de oplysninger, vi måtte forlange for at kunne udføre tjenesterne og sikre, at alle oplysninger er korrekte og nøjagtige.

6.4.4. sikre, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er truffet på dine lokaliteter.

6.5. Vi er berettigede til at opkræve dig for eventuelle yderligere omkostninger og udgifter, der måtte opstå på grund af farlige forhold eller materiale på dine lokaliteter.

6.6. Vi er ikke forpligtet til fortsat at udføre vores tjenester, hvis vi ud fra eget skøn vurderer, at dette ville udgøre et brud på garantien, der gives af dig i denne paragraf 6, en ulovlig handling eller en sikkerhedsrisiko.

 

7. Intellektuel ejendom

7.1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret) til de originale værker og oversættelsesarbejderne skal overdrages til dig (eller dine licensgivere), men for at undgå enhver tvivl tildeler du hermed os (og vores underleverandører) en licens til at opbevare og anvende de originale værker og oversættelsesarbejderne i kontraktperioden for at kunne levere tjenesterne til dig.

 

8. Fortrolighed

8.1. Med forbehold af paragraf 8.3 og (for vores vedkommende) medmindre det er nødvendigt, for at vi kan levere tjenesterne, må ingen part anvende nogen fortrolige oplysninger fra den anden part.

8.2. Med forbehold af paragraf 8.3 må ingen af parterne videregive fortrolige oplysninger fra den anden part.

8.3. Den ene part kan videregive fortrolige oplysninger fra den anden part:

8.3.1. når loven eller myndighederne kræver dette, forudsat at parten, der er forpligtet til at videregive de fortrolige oplysninger, når dette er gennemførligt og rimeligt:

8.3.1.1. øjeblikkeligt gør ejeren opmærksom på sådanne krav og

8.3.1.2. samarbejder med ejeren om måden, omfanget og timingen af en sådan videregivelse eller enhver handling, ejeren måtte udføre for at udfordre gyldigheden af et sådant krav.

8.3.2. til sit (eller associerede selskabers) personale, underleverandørers personale eller enhver person, hvis pligter med rimelighed kræver en sådan videregivelse, forudsat at parten, der foretager videregivelsen, sikrer, at enhver person, som videregivelsen er rettet imod:

8.3.2.1. informeres om fortrolighedskravene i disse betingelser og vilkår og

8.3.2.2. overholder disse krav, ligesom hvis de selv var bundet af dem.

8.4. Fortrolighedskravet i denne paragraf 8 gælder ud over kontraktens ophør, uanset hvad der ligger til grund herfor.

 

9. Databeskyttelse

9.1. Hver part skal sikre, at den i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til disse betingelser og vilkår, altid overholder de relevante forordninger i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018.

9.2. I forbindelse med denne lovgivning behøver vi dit individuelle samtykke i vores database for at kunne opbevare personoplysninger.

9.3. Vi bekræfter, at dine data og personoplysninger kun er tilgængelige for translate plus og Prodigious (vores moderselskab) og ikke deles med tredjeparter.

9.4. Hvis vi skal behandle personoplysninger i forbindelse med leveringen af tjenesterne, anerkender vi, at dette udelukkende skal ske efter dine anvisninger.

 

10. Kontraktophør

10.1. Hvis du efterfølgende annullerer, indskrænker eller umuliggør gennemførelsen af kontrakten (gennem din eller en af dig anvendt tredjeparts handling eller udeladelse), skal den fulde pris for kontrakten stadig betales, medmindre andet er aftalt på forhånd. Originale værker, der er leveret til os, og oversættelsesarbejder, der er fuldendt af os i forbindelse med kontrakten, skal udleveres til dig ved kontraktophør.

10.2. Vi er berettiget til øjeblikkeligt at opsige kontrakten ved skriftlig meddelelse til dig, hvis

10.2.1. du begår et væsentligt brud på kontrakten, og hvis du i forbindelse med et sådant brud, der kan afhjælpes, ikke foretager afhjælpning inden for 7 dage efter modtagelsen af en skriftlig meddelelse, der specificerer bruddet og kræver afhjælpning af det,

10.2.2. du indgår en frivillig ordning med dine kreditorer eller (som person eller firma) går fallit eller (som firma) bliver underlagt en administrativ ordre eller træder i likvidation, eller en kreditor overtager ejerskabet, eller der udnævnes en modtager for ejendom eller aktiver tilhørende dig, eller du indstiller din forretning eller truer med at indstille den, eller en lignende eller tilsvarende hændelse opstår under en hvilken som helst anden jurisdiktion.

10.3. Ophør af kontrakten skal ikke tilsidesætte nogen andre rettigheder eller retsmidler, der måtte tilfalde parterne.

 

11. Tvistbilæggelse

11.1. Hvis der opstår en tvist mellem parterne med hensyn til oversættelser eller andre lignende tjenester leveret af os, skal en sådan tvist på anmodning fra en af parterne overdrages til en person, der er aftalt mellem parterne eller (ved manglende aftale inden for 7 dage efter meddelelse fra en af parterne) til en person, der vælges af den aktuelle formand for Institute of Translation and Interpreting.

11.2. En sådan person skal udpeges til at virke som ekspert og ikke som forligsmand, og bestemmelsen af personen skal være endelig og bindende.

11.3. Parterne skal dele udgifterne til en sådan ekspert, medmindre eksperten bestemmer andet.

 

12. Diverse bestemmelser

12.1. Ingen part skal være ansvarlig over for den anden part for forsinkelse af eller mangel på opfyldelse af sine kontraktforpligtelser, når dette skyldes årsager, der er uden for rimelig kontrol, herunder force majeure, regeringsindgreb, krigshandlinger, brand, oversvømmelse, eksplosion eller arbejdskonflikter.

12.2. Vi kan ansætte en hvilken som helst person, firma eller virksomhed som vores underleverandør til at opfylde en hvilken som helst af eller alle vores forpligtelser, og vi kan overdrage en hvilken som helst af eller alle vores rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten.

12.3. Enhver meddelelse eller anden kommunikation, der skal udføres, skal være på skrift og kan leveres eller sendes som A-postforsendelse, fax eller e-mail. Enhver meddelelse eller dokument skal anses for forkyndt: ved levering på leveringstidspunktet, ved postforsendelse 48 timer efter afsendelsen og ved fax eller e-mail på afsendelsestidspunktet.

12.4. Hvis vi giver afkald på at forfølge et kontraktbrud, skal dette ikke betragtes som afkald på at forfølge et senere brud på den samme eller en anden bestemmelse.

12.5. Hvis nogen bestemmelse i disse betingelser og vilkår er eller bliver ugyldig eller uigennemførlig, bliver den adskilt fra resten af betingelserne og vilkårene, således at den er uden virkning og dermed ugyldig eller uigennemførlig, og ingen anden bestemmelse i betingelserne og vilkårene skal betragtes som ugyldig, uigennemførlig eller på anden måde berørt.

12.6. En person, der ikke er part i denne aftale, har ingen ret i henhold til aftaleloven (tredjeparters rettigheder) af 1999 til at håndhæve nogen betingelser i denne aftale. Denne paragraf påvirker ikke nogen ret eller noget retskrav hos nogen person, der eksisterer eller er tilgængelig(t) uden for denne aftale.

12.7. Kontrakten (og en hvilken som helst sag, hvor en part er berettiget til at indtræde som tredjepart for den anden part) skal i enhver henseende reguleres og fortolkes i henhold til engelsk lov, og parterne underkaster sig hermed den ikke-eksklusive kompetence af Englands domstole.

Mondelez International Logo
B&O Play
Ryan Air Logo
General Electric Logo
Eurail Logo
Crown Commercial Service Logo
EON Logo

Fra bloggen

pen icon

translate plus rangerer blandt de tre bedste udbydere af sprogydelser i verden inden for multimedielokalisering og versionering

Den uafhængige markedsanalysevirksomhed, CSA Research, anerkender translate plus som en førende global udbyder af tjenester inden for multimedielokalisering og versionering. Vi er så begejstret for at kunne meddele, at translate...

Read full article

Vores kunder siger

quote
"Mange tak til jer og jeres team for det fremragende arbejde og den hurtige levering."

John Harrison, Road Marketing Manager

The Met Office

Vores kunder siger

quote
""Man kan altid stole på, at I leverer til tiden. Jeg sætter stor pris på, at I leverer høj kvalitet med kort deadline.""

Anne-Li Osnes

JM